Πιλοτική Λειτουργία Οδηγιών ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δημοσίων δαπανών Πιλοτική Λειτουργία Οδηγιών ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δημοσίων δαπανών

Επιστροφή

Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 3120201001 - ΚΑΕ 1731

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ:

0003  (Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1700 (προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1730 (Προμήθεια μεταφορικών μέσων)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

1731

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ:

Προμήθεια οδικών μέσων 

 

Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης:

 • Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147Α)
 • Ν.Δ  2396/1953 (ΦΕΚ 117Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.»
 • Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237Α) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ Α και Β Βαθμού) και άλλες διατάξεις.»
 • N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), άρθρα 92 και 94
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ 431/Β΄/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • Υ.Α. 6400/2060/1984 (ΦΕΚ 387Β) «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτ/των των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 και δικύκλων.»
 • Κ.Υ.Α 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108Β) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.»
 • Αρ. οικ.2196/20936/2013 εγκύκλιος ΥΔΙΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΧ-ΘΜΙ) ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων».
 • Ν.3861/2010 (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες

 

Β. Γενικές αναφορές:

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς για την επίτευξη της αποστολής  του Φορέα που προβαίνει σε αυτήν.

 • Κατά την πραγματοποίηση της δαπάνης ο Φορέας θα πρέπει να έχει υπόψη του τις Γενικές Αρχές για τη Διαχείριση των Οικονομικών του Δημοσίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 Ν. 4270/2014 και κυρίως την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία αναλύεται στις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
 • Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών κ.α).

 

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της δαπάνης βλέπε σύνδεσμο:

«Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016»

Και επιπλέον:

 • Απόφαση έγκρισης αγοράς αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο, υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (ήδη από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

 

Δ. Κρατήσεις:

Βλέπε σύνδεσμο:

«Κρατήσεις του Ν.4412/2016»

 

Ε. Επισημάνσεις:

 • Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. Τα περιεχόμενα των εγγράφων της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (βλ. συνολικά τις διατάξεις του άρθρου 53 «Περιεχόμενο των εγγράφων της σύμβασης».
 • Σύμφωνα με την περιπτ. Α. 10 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2647/98, η έγκριση αγοράς αυτοκινήτων οχημάτων, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κλπ., μεταβιβάστηκε από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. στο Γενικό Γραμματέα κάθε περιφέρειας. Η αρμοδιότητα αυτή έχει περιέλθει στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις.
 • Δεν επιτρέπεται η προμήθεια των πάσης φύσεως μεταχειρισμένων, πλην των: -Μεταχειρισμένων οχημάτων των Ο.Τ.Α., των Περιφερειακών Διοικήσεων και του Υπουργείου Αιγαίου (που προορίζονται να διατεθούν στους Ο.Τ.Α. περιοχής ευθύνης τους) και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεων βόθρων, καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσεως κάδων, ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζιπς, πυροσβεστικά, και λοιπά. -Μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου (ΜΕ) των Ο.Τ.Α., και των Περιφερειακών Διοικήσεων. -Για την προμήθεια των ανωτέρω μεταχειρισμένων θα ισχύουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου των αρμόδιων Φορέων.
 • -.Επιτρέπεται: α) Η μεταβίβαση κατά κυριότητα σε δήμους και κοινότητες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κάθε είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο Δημόσιο. Η ανωτέρω μεταβίβαση ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών στην τιμή κοστολόγησης ή σε μειωμένη τιμή, όχι κατώτερη των πέντε δεκάτων (5/10) αυτής, β) Οι δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Α., οι δήμοι και κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα και ιδρύματα να μισθώνουν αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Επισημαίνεται ότι για τις μισθώσεις αυτοκινήτων στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι εξασφαλισμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις. (Άρθρο 19 Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107Α και Ερμηνευτική Εγκύκλιος αριθ. οικ. 3989/16891/15-7-97 ΥΠΕΣΔΔΑ - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).
 • 4.Επιτρεπόμενο ανώτατο όριο κυβισμού υπηρεσιακών αυτοκινήτων Βλέπε άρθρο 5 της αριθμ.129/2534/2010 (ΦΕΚ: 108Β) -Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.

 

Κρίσιμες έννοιες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Κατάτμηση σύμβασης Ως κατάτμηση σύμβασης νοείται η υποδιαίρεση μιας ενιαίας σύμβασης σε τμήματα. Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, κατ' αρχήν, δεν απαγορεύει την εν λόγω πρακτική. Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις επιτρέπουν την ανάθεση συμβάσεων με τη μορφή χωριστών τμημάτων.[1] Η επιλογή της κατάτμησης του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα στην αναθέτουσα αρχή. Η κατάτμηση μπορεί να βασίζεται σε κριτήρια τεχνικά, όταν κάθε τμήμα αποτελεί μία φυσική ενότητα, ή ακόμα και χρονικά, όπου τα επιμέρους τμήματα αντιστοιχούν στις διαφορετικές αλλεπάλληλες χρονικές φάσεις του έργου.

Ο κοινοτικός νομοθέτης με τις κοινοτικές Οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων (Βλέπε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις οποίες μεταφέρθηκαν οι νέες κοινοτικές οδηγίες στο Εθνικό δίκαιο), καθιέρωσε ρητή απαγόρευση, σύμφωνα με την οποία η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να παρακάμπτει το κοινοτικό δίκαιο κατατέμνοντας «τεχνητά» μια δημόσια σύμβαση. Η τεχνητή κατάτμηση έχει ως στόχο κατά κύριο λόγο την αποφυγή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, δευτερευόντως την αποφυγή διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις την μη υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελ.Συνέδριο. Κατάτμηση ενιαίας σύμβασης σημαίνει κατάτμηση του προϋπολογισμού της. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του αναδόχου εξαρτώνται, καταρχήν, από το ύψος της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση κατάτμησης, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνεκτιμά την εκτιμώμενη αξία όλων των επιμέρους συμβάσεων, προκειμένου να καθοριστεί ο ακριβής προϋπολογισμός της και να εξακριβωθεί εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών. Ως στοιχεία που υποδηλώνουν κατάτμηση μιας ενιαίας σύμβασης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ορίσει (βλέπετε απόφαση C-16/98 8 9 Επιτροπή κατά Γαλλίας) την ταυτόχρονη έναρξη της διαδικασίας των συμβάσεων, όταν παράλληλα συντρέχουν και οι εξής όροι: ομοιότητα των προκηρύξεων των συμβάσεων, ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου εντός του οποίου κινήθηκαν οι διαδικασίες των συμβάσεων αυτών, ανάθεση από τον ίδιο φορέα ή ακόμα και από ένα φορέα που συντονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης.[2]

 • Αναθέτουσα αρχή. Ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223. Ως αναθέτοντες φορείς νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224. (Ν. 4412/2016, άρθρο 2 παρ. 1)
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης . Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 

[1]  Αρθρο 59 Ν. 4412/2016 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»

[2] Οι προβλέψεις του Ν. 4412/2016 για την κατάτμηση συμβάσεων: «Άρθρο 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης»